EU
ES

Emaitzak: 7 itzulpen-unitate, 12 domeinu

EUSKARA
GAZTELANIA
https://www.beasain.eus (1)
Eskualdatze hori Udalari jakinarazi beharko zaio behar bezala argudiatutako idazki baten bidez eta hari atxikita hori egiaztatzen duen agiria edo benetako kopia bat gaineratuko da. La transmisión deberá ponerse en conocimiento del Ayuntamiento mediante escrito razonado al que se acompañará el documento o copia auténtica que hagan prueba fehaciente de aquella.
https://www.conciertoeconomico.org (1)
Erabakiaren analisiarekin idazki honi erantsi zaion agirian ondorioztatzen den bezala (Bizkaiko Foru Aldundiaren legelari burua den Jose Luis Etxeberria Monasterio jaunak eta erakunde bereko legelaria den María Barrena andreak eginda dagoena) Arbitraje Batzordeak, batzordeburua eta, aldi berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Gorenaren lehendakaria denaren aurkako botoarekin, funtsean onetsi egiten ditu hiru lurralde historikoetako foru aldundiek lege-proposamenari dagokionez sustatu dituzten gaiak eta adierazi du bere artikuluetako asko ez datozela bat Erkidegoaren eta Lurralde Historikoen erakundeen arteko eskumenen banaketarekin. Como se concluye en el documento adjunto de análisis de la Decisión, elaborado por Jose Luis Etxeberria Monasterio, Letrado-Jefe de la Diputación Foral de Bizkaia y María Barrena, Letrada de la misma Institución, la Comisión Arbitral, con el voto discrepante de su Presidente, el presidente, a su vez, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, estima en lo esencial las cuestiones de competencia promovidas por las Diputaciones Forales de los tres Territorios Históricos frente a la Proposición de Ley y declara que un número importante de sus artículos no se ajustan al reparto de competencias entre las Instituciones de la Comunidad y los Territorios Históricos.
https://www.donostia.eus (2)
b) Zerbitzuen prezioak idazki honetako eraskinean azaltzen dira. b) El importe de los precios por los diversos servicios se determina en el anexo a este documento.
Hasierako dokumentu horri 654 idazki eta alegazio aurkeztu zitzaizkion eta 2009ko martxoan eman zen horien berri eta balioetsi ziren. A este documento inicial se presentaron 654 escritos y alegaciones que fueron informadas y valoradas en marzo de 2009.
https://www.ehu.eus (1)
Jakinarazten dizugu zure datuak ikusi, zuzendu, ezeztatu eta aurka egiteko eskubideak erabili ahal dituzula idazki bat Arabako Campuseko errektoreordetzara (K/ Izardui Komandantea, 2-01006 Vitoria-Gasteiz) bidalita, zure nortasuna egiaztatzen duen agiriaren kopia erantsita. Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos mediante escrito en el Vicerrectorado del Campus de Álava (calle Comandante Izarduy, 2- 01006 Vitoria-Gasteiz), adjuntando copia del documento que acredite su identidad.
https://www.ekologistakmartxan.org (1)
Azpian sinatzen duen gizarte elkarte, erakunde, sindikatuak,….idazki honetan adierazitako helburuak bereganatzen ditu, eta Plataforma honekin bat egiten du, eta hedatzeko ahaleginean arituko da La organización social, colectivo, asociación, sindicato….abajo firmante comparte los objetivos señalados en este documento y se adhiere a esta Plataforma, y participa en su difusión.
https://www.hiru.eus (1)
Besteak beste, honako hau zioen idazki horrek: "Prentsaren parte bat Jose Echegarayri omenaldi bat egiteko ideia kaleratzen hasi da, eta Espainiako intelektual guztien izenean hitz egingo balu bezala ari da. Este documento decía, entre otras cosas: "Parte de la prensa ha publicado la idea de hacer un homenaje a José Echegaray, como si lo hiciera en nombre de todos los intelectuales de España.